Migrants- Paleohori

 

Family Name: Savvellis
Name: Panagiotis   
Year of Birth:   1948
Father's Name: Grigorios (Paleohori)
Mother's Name:   Maria (Drota) 
Siblings:  Zoe 
Year of Arrival in Australia: 1969
Married:  Evangelia Karabetsos (Australian-born of Paleohoritan parentage) 
Children:  Grigorios, Ioanna, Maria 
Livelihood:  Small Business- Delicatessen 
Year of Return to Greece:  1989
City of Residence: Mytilene, Lesvos, Greece

 

Above: My parents, Maria and Grigorios.

Above Right: My engagement to Evangelia (Angela) Karabetsos.