Migrants- Dafia

 

Surname: Kalogirou
Name: Ignatios 
Year of Birth:  1942
Father's Name: Anastasios (Kisekuglou, Asia Minor)
Mother's Name:   Eleni Vavladelli (Tsakrani, Asia Minor)
Siblings: Afetriti (Karagrigoriou), Aristides, Ralou (Loukou)
Year of Arrival in Australia: 1964
Married: Stella Papadelli (Dafia)
Children:  Eleni, Asanoula, Anastasia
City of Residence: Sydney
Livelihood: Builder

  

Above: My maternal grandparents, Evdokia and Ioannis Vavladellis- with their children, Eleni (my mother) and Evanthia.
Above Right: With my friend, Panagiotis Hiotellis (on the donkey) outside Kalloni.
  
Above: My parents, Anastasios and Eleni, with their grandchild, Vasilis.
Above Right: In Larisa, during my National Service.